47 NĂM QUA!!

Tháng tư đó tháng suy tư

Đoàn người di cư tìm đường di cư

Biển đông lố nhố thuyền bè

Kẻ đi người ở ôi cảnh chia rẽ

Có nhà cửa giờ thành không

Bỏ của bỏ nhà bắt đầu số không

Không thoát thì cũng đi tù

Tự do cái giá không đâu sánh bù

Qua bờ đại dương xa xôi

Từ nay ra công xây lại cái nôi

Địa ngục tư bản cái tên

Giờ đây sản đỏ cũng chạy theo tên

Phồn vinh gỉa tạo cứ mê

Lê mác thôi bỏ, thị trường sướng tê

Chim sẻ quên cảnh đảnh xẻn

Có con bò về như nhớ tiếng xẻn

Thích rọ thì chớ bay xa

Trí nhớ chim sẻ ngắn ngủi quá ta

Đời người như thể chiêm bao

Vui buồn còn đó ai nào có quên

Tháng tư là tháng suy tư

Vũ Quốc Duy M.D.