Anh chỉ sống để chờ Em đến.

Hoàng Hải Thủy.

Như Trái Đất chỉ quay để chờ nắng lên

Anh chỉ sống để chờ Em đến.

Giòng Thời Gian muôn kiếp lênh đênh

Ta muôn kiếp vẫn yêu, vẫn mến.

Trên vai Anh, mái tóc hương huyền

Em đã ngả từ ngày có biển.

Như mưa nguồn trở lại Đào Nguyên

Em yêu ơi, như thuyền về bến

Anh chỉ sống để chờ Em đến.

 

Như từ núi nước suôi về biển

Như trên hoa về những giọt sương

Như Eva trở lại Thiên Đường

Anh chỉ sống để chờ Em đến.

 

Thưở tinh khôi đất trời vừa hiện

Chim mới ca, suối mới đưa hương

Trong thanh không vừa có thái duơng

Em đã đến. Và Em sẽ đến.

Khi trái đất chỉ quay để chờ nắng lên

Khi loài người  còn mãi tình duyên

Thuyền Thời Gian ta mãi lênh đênh

Anh chỉ sống để chờ Em đến.

 

Khi trái đất ngừng quay

Ngày chẳng còn lên

Đêm thôi xuống, gió không còn thổi

Khi loài người ngừng cuộc tình duyên

Thuyền Thời Gian  ta hết lênh đênh

Trong mông mênh chỉ có bình yên

Anh vẫn sống để chờ Em đến.

 

Anh chỉ sống để chờ Em đến.

Hoàng Hải Thủy.

Bạn Nguyễn Tuấn phổ nhạc bài “Anh chỉ sống để chờ Em đến.” Bản nhạc ghi trong CD “Rồi Có Một Chiều. Tình Khúc Nguyễn Tuấn.” NT Music.  ntphs@hotmail.com

 

anh chi sống

Nhận báo giá qua email