Bắt đầu chủng ngừa covid cho những người từ 50 tuổi ở thành phố Toronto

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 3 tháng 4, có hai bệnh viện ở thành phố Toronto, nơi có nhiều người nhiễm covid, đã cho những người từ 50 tuổi trở lên ghi danh chủng ngừa.
Hai bệnh viện St Michael’s và St Joseph’s trong thành phố Toronto đã cho những người sinh từ năm 1971 trở về trước, được quyền ghi tên xin chủng ngừa.
Những người từ 50 tuổi ở các khu vực có mã số bưu điện bắt đầu từ những số M6K, M6N,M8V,M9A, M9B, M9C, M9R, M9V và M9W, có quyền ghi danh ngay từ ngày thứ bảy 3 tháng 4 với bệnh viện St Josephs’.
Những người ở trong các khu vực có mã số M4X, M5A và M5B có quyền xin ghi danh chủng ngừa ở bệnh viện St Michael’s.
Những người muốn ghi danh vào website của the United Health Toronto:
https://www.uhn.ca/PatientsFamilies/Visit_UHN/Clinic_Appointments

Xem thêm

Nhận báo giá qua email