Bắt đầu việc chủng ngừa cư dân từ 60 tuổi trở lên ở thành phố Toronto

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ sáu 2 tháng 4, cư dân từ 60 tuổi trở lên sẽ được ghi danh chủng ngừa covid.
Tất cả những người sinh từ năm 1961 trở về sau đều có quyền ghi danh vào lúc 8 giờ sáng hôm thứ sáu.
Theo tin của báo Toronto Star thì những cư dân trong thành phố từ 55 tuổi trở lên cũng có thể ghi danh xin chủng ngừa.
1-Những người từ 55 tuổi trở lên:
Ghi danh vào mạng covid-19.ontario.ca/vacine để tìm một dược phòng gần chỗ bạn ở có thể chủng ngừa bằng loại thuốc chủng ngừa Astra Zeneca.
Bạn có thể ghi danh trên mạng hay qua điện thoại, không thể tự động đến xin chủng ngừa.
2. Những người từ 50 tuổi trở lên:
Ngoài việc có thể được chủng ngừa bằng loại Astra Zeneca, người ta có thễ được chủng ngừa bằng các loại thuốc Pfizer hay Moderna

Hãy vào trang mạng covid-19.ontario.ca/book-vaccine hay điện thoại ở số 1-888-999-6488 (TTY 1-866-797-0007).
Thành phố Toronto hiện có những đại trung tâm chủng ngừa ở Toronto Congress Centre (650 Dixon Rd.); Mitchell Field Arena (89 Church Ave.); Metro Toronto Convention Centre (277 Front St. West); East York Town Centre ( 45 Overlea Blvd.); Scarborough Town Centre (300 Borough Dr.); and Malvern Community Recreation Centre (: 30 Sewells Rd.).
Mọi người phải ghi danh trước khi đến.
3. Những người trên 70 tuổi thì ngoãi những dược phòng, những đại trung tâm chũng ngừa của thành phố, những người này có thể đến xin chủng ngừa ở các bệnh viện.
Và cũng phải ghi danh trước.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email