featured

featured

Road rage

Nguyễn Thơ Sinh   Hỉ nộ ái ố. Cảm xúc của con người là một hệ quang phổ với nhiều cung bậc rất khác nhau. Có…

Vạ miệng…

Phan Người xưa có nói, “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, như lời dặn dò hậu thế hãy cẩn thận với…