Tìm nhóm/thể loại

Tin Canada

Vancouver cấm túi nhựa

Kể từ ngày 1/1/2022, các doanh nghiệp Vancouver không còn cung cấp túi nhựa nữa và khách hàng sẽ bị tính tiền cho…