Chao đảo diễn ra ở Anh khi hàng triệu cư dân xếp hàng xin chủng ngừa covid mũi bổ sung

London, Anh: Ngay sau khi chính quyền nước Anh đã cho mở cuộc đại chủng ngừa covid mũi bổ sung cho cư dân, vì biến thể omicron đã lan truyền nhanh chóng ở xứ này, thì hàng dài những người nối đuôi nhau chờ được chủng ngừa mũi bổ sung trên toàn nước Anh.
Cũng theo bộ y tế Anh thì trong sáng hôm thứ hai ngáy 13 tháng chạp có đến 4.4 triệu cư dân Anh đã vào mạng internet của bộ y tế để xin ghi tên chủng ngừa, khiến mạng internet này đã bị sụp, và chỉ có 545 ngàn người đã có thể ghi danh.
Nhiều văn phòng bác sĩ ở nước Anh cũng đã hết thuốc chủng ngừa, vì số bệnh nhân xin đến chủng ngừa mũi bổ sung.
Tại nhiều thành phố, hàng ngàn người xếp hàng kiên nhẫn trước các y viện chủng ngừa, và có người phải chờ đến 5 tiếng đồng hồ mới đến phiên được chích.
Thủ tướng Boris Johnson của mước Anh đã nói là ông muốn toàn thể những người trưởng thành ở nước Anh được chủng ngừa mũi bổ sung trong năm nay 2021, tức là chỉ còn hai tuần lễ nữa là hết năm.
Theo các ước tính thì muốn chủng ngừa toàn thể cư dân Anh trong năm nay, thì cần phải chủng ngừa ít nhất 1 triệu người một ngày, thì mới mong đạt được mục đích.

Tin tức khác...