Chính quyền liên bang tìm cách cắt giảm những người tỵ nạn qua biên giới

Ottawa: Trong bản ngân sách vừa công bố, chính quyền liên bang đã tìm cách ngăn chận bớt số người vượt biên giới từ Hoa Kỳ sang Canada xin tỵ nạn.
Theo luật mới, thì những người tỵ nạn từ Mỹ qua sẽ không được xin tỵ nạn ở Canada, nếu người này đã xin tỵ nạn từ một nước khác mà Canada nghĩ đó là một quốc gia an toàn như Hoa Kỳ.
Trong vòng 2 năm qua có đến 40 ngàn người vượt biên giới từ Hoa Kỳ sang Canada xin tỵ nạn.
Theo nhận định của đài CBC thì luật mới sẽ không có hiệu quả, vì trong số 40 ngàn người từ Mỹ qua xin tỵ nạn, chỉ có một phần nhỏ những người này xin tỵ nạn ở Mỹ trước đó.
Ngoài ra phần lớn những người vượt biên giới qua Canada đều không qua cửa khẩu chính thức, và như thế luật mới không ảnh hưởng gì, vì theo những thỏa ước giữa Canada và Hoa Kỳ, thì những người bị ảnh hưởng là những người phải vượt biên giới ở những cửa khẩu chính thức.