Cư dân Mỹ sẽ nhận được khẩu trang N95 miễn phí

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 24 tháng giêng, chính quyền Mỹ sẽ cung cấp miễn phí khoảng 400 triệu khẩu trang loại tốt N95 cho cư dân Mỹ.
Đây là một trong những phương cách nhằm ngăn chận sự lan truyền của loài covid.
Cư dân Mỹ có thể đến lấy những khẩu trang N95 tại các dược phòng hay ở các trung tâm y tế cộng đồng.
Số 400 triệu khẩu trang N95 này là một phần của con số 750 triệu khẩu trang N95 được cất trong kho Dự Trữ Chiến Lược Hoa Kỳ.