Cư dân thành phố Toronto hút 141 triệu điếu cần sa một năm

Toronto: Tuy việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ không bắt đầu cho đến ngày 17 tháng 10, nhưng dường như những người Torontonians đã hút cần sa như điên?
Theo bản nghiên cứu của tổ chức Environics Analytics thì những người Torontonians đã hút hàng năm 141.7 triệu điếu cần sa.
Để dễ hình dung về số lượng cần sa khổng lồ mà cư dân thành phố Toronto đã hút, thì nếu sắp tất cả những điếu cần sa này thì chiều dài của những điếu thuốc này hơn gấp hai lần chiều cao của CN Towers.
Tuy nhiên cũng theo bản nghiên cứu thì 54 phần trăm những người Torontonians được hỏi ý kiến, đã cho là việc hợp thức hóa cần sa, sẽ gây ảnh hưởng xấu trong gia đình của họ.
Giá bán trung bình 1 grams cần sa ở Toronto ( dù chưa hợp thức hóa ) là $7.67.