Cư dân vùng Peel trên 75 tuổi được ghi danh chủng ngừa covid

Mississauga: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 20 tháng 3, những người trên 75 tuổi ở vùng Peel có thể ghi danh qua mạng internet xin chủng ngừa covid.
Vùng Peel bao gồm các thành phố Brampton, Mississauga và thành phố Caledon.
Các y viện chủng ngừa covid ở các địa điểm như bệnh viện Brampton, bệnh viện Trillium ở thành phố Mississauga đã nhận đơn ghi danh và việc chủng ngừa bắt đầu vào ngày thứ hai 22 tháng 3 cho những người từ 75 tuổi cho đến 79 tuổi.
Quý vị muốn ghi danh có thể vào mạng internet dưới đây để làm hồ sơ:

https://op.trilliumhealthpartners.ca/vaccinationreg/

Nếu trường hợp gặp khó khăn trong việc ghi danh, người ta có thể kêu điện thoại 905- 791-5202 7 ngày một tuần và từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email