Đếm gà sau vườn: thành phố Edmonton có thể bành trướng dự án cho nuôi gà.

Edmonton, Alberta: Dự án cho nuôi gà sau vườn các tư gia trong thành phố Edmonton, được bắt đầu từ năm 2014 với 19 chuồng gà ở các tư gia, gia tăng lên đến mức tối đa mà hội đồng thành phố Edmonton cho phép là 50 chuồng gà/
Hiện nay cũng còn nhiều đơn xin nuôi gà sau vườn của nhiều cư dân trong thành phố vẫn còn chờ được cứu xét.
Việc này khiến các nghị viên thành phố đang thảo luận về việc bành trướng thêm việc cho cư dân nuôi thêm gà.
Theo bà Kimlin Metivier của the Edmonton Food Council thì việc nuôi gà sau vườn có những lợi điểm sau: tham dự vào việc sản xuất thực phẩm, được ăn trứng tươi với giá rẻ, và dạy con cái về từ đâu có những nguồn thực phẩm, cũng như làm giảm những thực phẩm dư thừa và việc bảo vệ môi trường.
Hội đồng thành phố Edmonton dự trù cho gia tăng số chuồng gà trong thành phố lên đến mức tối đa là 100 chuồng gà.