Giá nhà ở Canada tiếp tục gia tăng đến mức chóng mặt

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 2, thì có 2 kỷ lục vừa bị phá vỡ trong nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada:
– Giá nhà trung bình trong tháng giêng ở Canada, đã gia tăng 2.9 phần trăm so với giá nhà trong tháng chạp năm ngoái: giá nhà gia tăng ở tỷ lệ cao nhất trong vòng 1 tháng từ trước đến nay ở Canada.
-Giá nhà trung bình ở Canada trong tháng giêng,đã gia tăng 29 phần trăm tính theo một năm, và đây là mức gia tăng giá nhà cao nhất từ trước đến nay.
Những tỉnh bang Ontario, New Brunswick có giá nhà gia tăng 30 phần trăm trong 1 năm.
Giá nhà ỏ tỉnh bang British Columbia gia tăng 28 phần trăm, giá nhà ở tỉnh bang Prince Edward Island gia tăng 27 phần trăm.
Những nơi có giá nhà gia tăng ít hơn là tỉnh bang Manitoba gia tăng 13 phần trăm và giá nhà gia tăng 12 phần trăm ở tỉnh bang Newfoundland.
Giá nhà ở thành phố Montreal gia tăng 20 phần trăm và gia tăng 16 phần trăm ở thành phố Ottawa.
Giá nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto như vùng Peel ( bao gồm những thành phố Mississauga, Brampton, Caledon) và vùng Durham ( gồm những thành phố như Ajax, Pickering, Oshawa..) có giá nhà gia tăng trên 40 phần trăm trong năm qua!