Khu Học Chính Pearland loan báo chính sách mới về đồng phục của học sinh

Văn phòng Khu Học Chính Pearland, một thị xã ngoại ô Houston ở phía nam khoảng 15 dặm, đã vừa loan báo một số những thay đổi trong điều lệ về đồng phục của học sinh.
Theo đó, điều lệ về đồng phục bắt đầu từ niên khoá 2019-20 trở đi sẽ loại bỏ những giới hạn về kiểu tóc, nhưng vẫn tiếp tục ngăn cấm nhuộm tóc theo một số mầu gây phản cảm. Chính sách này vẫn tiếp tục ngăn cấm việc đội mũ, khăn quấn đầu (bandanas) hay các lọn uốn tóc, nhưng cũng dành một số biệt lệ cho những khăn đội đầu theo tôn giáo.
Thông cáo báo chí của Học Khu Pearland nói rằng những điều lệ mới này đã đạt được sau những cuộc thảo luận của một uỷ ban đa dạng bao gồm các vị hiệu trưởng, nhà giáo và phụ huynh học sinh. Mục đích chính là nhằm đơn-giản-hoá điều lệ về đồng phục, cho phép nó được đa dạng cũng như tìm cách loại trừ bớt những sự thiếu thông cảm về mặt văn hoá, sắc tộc và tôn giáo đối với nhiều học sinh cư ngụ trong vùng.
Lời loan báo này được đưa ra sau khi có nhiều gia đình đã yêu cầu thành lập một uỷ ban để đại diện cho nhiều quan điểm đa dạng trong học khu, trong đó phải có phân nửa thành viên là các em học sinh. Những phụ huynh này cũng yêu cầu cần phải có một chương trình huấn luyện cho nhân viên trong Học Khu để hiểu bớt hơn về những khác biệt tế nhị về văn hoá, đồng thời cũng xem xét lại về những hình thức phạt kỷ luật.