Lịch trình nộp đơn xin trợ cấp khẩn cấp vì đại dịch COVID-19.

Ottawa: Bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm thứ hai ngày 6 tháng 4, những người Canadians hiện đang mất công ăn việc làm vì đại dịch COVID-19, có thể vào trang mạng www.canada.ca

để xin tiền trợ cấp khẩn cấp, được gọi là the Canada Emergency Response Benefit(CERB).
Những người Canadians hội đủ điều kiện sẽ nhận được $2,000 một tháng và có thể kéo dài trong vòng 4 tháng.

Những người mất việc và trong những ngày qua, đã nộp đơn xin thất nghiệp, không cần phải nộp đơn nữa, mà sẽ nhận được tiền trong những ngày sắp đến.

Cũng theo các giới chức thẩm quyền thì trong vòng 10 ngày sau khi nộp đơn, thì người ta sẽ nhận được số tiền cứu trợ khẩn cấp này. Những người đã thiết lập trương mục trực tiếp nhận tiền với sở thuế Canada, thì họ sẽ nhận được tiền trong vòng từ 3 cho đến 5 ngày.
Theo sự khuyến cáo thì để công việc được tiến hành mau chóng, những người nộp đơn xin nộp đơn theo ngày tùy theo tháng sinh;

-Những người sinh trong 3 tháng giêng, hai và ba nên vào nộp đơn ngay trong ngày thứ hai 6 tháng 4.

-Những người sinh trong ba tháng 4,5,và 6, nên vào nộp đơn trong ngày thứ ba 7 tháng 4.

-Những người sinh trong ba tháng sau đó là tháng 7, 8 và 9 nên nộp đơn vào ngày thứ tư 8 tháng 4.

-Những người sinh vào 3 tháng cuối của năm là tháng 10, 11 và tháng chạp nên nộp đơn vào ngày thứ năm 9 tháng 4.

-Những ngày thứ sáu, thứ bảy và chúa nhật là những ngày mà tất cả mọi người, nếu chưa nộp đơn, được quyền nộp đơn.

Nhận báo giá qua email