Một thẩm phán vô tình từ nhiệm vì không hiểu rõ luật lệ

Một vị thẩm phán toà dân sự tại Harris County đã vô tình phải từ nhiệm hồi tháng Ba vừa qua, và sau đó đã xin kháng án để được tiếp tục tại vị nhưng không thành công nên giờ đây đã tuyên bố là ông sẽ ra tranh cử trở lại vào năm 2020 để giành lại chiếc ghế thẩm phán này.
Sự việc bắt đầu khi ông Bill McLeod được đắc cử thẩm phán tại Harris County khi phe Dân Chủ toàn thắng tại tỉnh hạt Harris để giành toàn bộ các chức vụ thẩm phán trong tỉnh hạt. Hồi tháng Ba vừa qua, ông McLeod bỗng dưng tuyên bố ý định của mình là sẽ ra tranh cử chức vụ thẩm phán Tối cao Pháp Viện tiểu bang.
Nhưng ông ta đã vô tình không biết rõ một điều khoản nhỏ trong bản hiến pháp của Texas, đó là Chương 16, Khoản 65 quy định rằng bất cứ một vị thẩm phán nào tuyên bố như vậy là coi như sẽ tự động phải từ chức.
Khi biết hậu quả tai hại bất ngờ như vậy, ông McLeod đã nộp đơn xin hoãn quyết định này trong một phiên họp của Hội đồng Tỉnh hạt Harris sau đó. Ông trình bày với các uỷ viên của Hội đồng Tỉnh rằng ông không hề biết về một chi tiết quá kỳ lạ như vậy trong bản hiến pháp tiểu bang và yêu cầu các uỷ viên cho ông được cơ hội tiếp tục công việc cũ trong cương vị một vị thẩm phán lưu nhiệm vì ông không còn muốn ra tranh cử cho chức vụ tại Tối cao Pháp viện nữa.
Tuy nhiên, đơn xin của ông đã bị từ chối và Hội đồng Tỉnh hạt đã bổ nhiệm một vị luật sư khác là Lesley Briones để điền khuyết tạm thời chức vụ thẩm phán này. Sự kiện ông McLeod bị buộc phải từ nhiệm dẫn đến việc chính phủ phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt trong năm 2020 để lựa chọn một vị thẩm phán khác cho đến hết nhiệm kỳ chính thức là vào năm 2022. Cả hai ông McLeod và bà Briones đều cho biết là họ sẽ ra tranh cử cho chức vụ này trong năm sau.