Một thị trưởng Mỹ gốc Cam Bốt đầu tiên ở Hoa Kỳ

Lowell, Massachusetts : Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng giêng, thì các nghị viên thành phố Lowell, tiểu bang Massachusetts, đã bầu lên một thị trưởng mới cho thành phố, là nghị viên Sokhary Chau.
Tân thị trưởng Sokhary Chau là một thị trưởng người Mỹ gốc Cam Bốt đầu tiên của Hoa Kỳ.
Tân thị trưởng Chau đã được bầu với đa số phiếu 11 nghị viên ủng hộ và không có phiếu chống.
Trong bài diễn văn nhậm chức, thị trưởng Chau nói ông sát cánh với những di dân để xây dựng một thành phố Lowell phồn thịnh hơn.
Thị trưởng Chau đã đến Hoa Kỳ vào năm 1979 với bà mẹ Hem Hay và 6 anh chị em khác.

Tin tức khác...