Mức lãi suất căn bản ở Canada có thể lên đến 2 phần trăm trong năm nay 2022?

Toronto: Theo những tiên đoán của các chuyên gia đầu tư của ngân hàng Scotiabank thì ngân hàng trung ương Canada sẽ bắt đầu cho gia tăng mức lãi suất căn bản, để đối phó với mức lạm phát gia tăng phi mã.
Các chuyên gia đầu tư của ngân hàng Scotiabank tiên đoán là mức lãi suất căn bản sẽ gia tăng từ mức 0.25 phần trăm lên đến mức 2 phần trăm vào cuối năm.
Các chuyên gia cũng nghĩ là ngân hàng trung ương sẽ cho gia tăng mức lãi suất nhiều lần, mỗi lần từ 0.25 phần trăm lên đến 0.5 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà như thế sẽ phải gia tăng theo và những ai đang có nợ nhà loại thả nỗi thì nên xin chuyển sang những loại nợ cố định kéo dài ít nhất 5 năm.