Mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng

Ottawa: Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì vào ngày 1 tháng 6, ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản ít nhất là 0.5 phần trăm và mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ lên đến mức 1.5 phần trăm.
Cũn theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ lên đến 2.5 phần trăm vào cuối năm nay 2022?
Tức là ngân hàng trung ương Canada có thể còn gia tăng mức lãi suất căn bản thêm ít nhất 2 lần nữa và mỗi lần gia tăng là 0.5 phần trăm?
Ngân hàng trung ương Canada cũng như quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ đang tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong những tháng tới, để ngăn chận sự gia tăng mạnh mẽ của mức lạm phát.
Trong tháng tư vừa qua, mức lạm phát ở Canada đã lên đến mức 6.8 phần trăm: mức lạm phát cao nhất trong vòng 30 năm qua ở Canada.
Mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định ở ngân hàng TD Bank đã lên đến 5.39 phần trăm.
Nếu ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm, thì mức lãi suất nợ nhà cũng sẽ gia tăng ít nhất là thêm 0.5 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà gia tăng sẽ khiến cho nhiều gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc trã nợ nhà hàng tháng.