Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng..

Những cành Phượng ở Little Saigon, California.