Những di dân qua Canada hành nghề vú em biểu tình.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 3, một số những di dân qua Canada hành nghề vú em ( caregivers) đã biểu tình trước văn phòng của ông tổng trưởng di dân và quốc tịch, đòi hỏi chính quyền liên bang phải thay đổi những điều khoản nhận di dân, mà họ cho là quá “hẹp hòi”.
Những di dân qua Canada làm nghề vú em sau một thời gian là 2 năm, thì họ có quyền xin vào làm thường trú nhân của Canada.
Một khi những người này được nhận vào là thường trú nhân, họ sẽ có quyền
Một điều khoản trong việc nhận những người vú em này, là chính quyền liên bang sẽ từ chối không thâu nhận những di dân này nếu họ bị tật nguyền.
Những người biểu tình đã phản đối, cho việc chính quyền liên bang không nhận những di dân bị tật nguyền là một việc làm hẹp hòi và kỳ thị những người tàn tật.
Phần lớn những người qua Canada hành nghề vú em là những người Phi Luật Tân.
Những người biểu tình cũng cho là nếu không nhận những đứa con tật nguyền của họ là một việc làm không nhân đạo, chia rẽ gia đình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email