Những điều cần biết về việc chủng ngừa covid mũi bổ sung

Hoa Thịnh Đốn: Bắt đầu từ ngày 22 tháng 10, hàng triệu người Mỹ đã có thể đi chủng ngừa covid mũi bổ sung.
Nhũng ai được quyền chủng ngừa mũi bổ sung bây giờ ở Mỹ? Đó là những người trên 65 tuổi đã chủng ngừa hoàn toàn hai mũi ít nhất 6 tháng trước đây, cũng như những người đã chủng ngừa 1 mũi bằng thuốc Johnson& Johnson ít nhất 2 tháng trước.

Cũng như những lần chủng ngừa trước, những người Mỹ có thể đến chủng ngừa miễn phí ở các dược phòng, các văn phòng bác sĩ cũng như các y viện.
Tại sao cần chủng ngừa mũi bổ sung?
Là vì khả năng miễn nhiễm của cơ thể chống lại covid giảm dần theo thời gian.
Những loại thuốc chủng ngừa covid bổ sung ở Hoa Kỳ là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.

Các chuyên gia y tế cũng cho phép những người Mỹ chủng ngừa mũi bổ sung bằng thứ thuốc khác mũi đã chủng trước, nhất là những người được chủng ngừa lần đầu bằng thuốc chủng Johnson & Johnson.

Các cuộc khảo cứu đang diễn ra để tìm hiểu là người ta có phải chủng ngừa covid bổ sung hàng năm như chủng ngừa cúm?
Trong khi đó công ty Moderna đang chế tạo một loại thuốc chủng ngừa hàng năm bao gồm cả việc ngừa covid cũng như ngừa cúm.
Tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Do Thái, việc chủng ngừa covid mũi bổ sung đang diễn ra.
Trong khi đó ở Canada, cũng có những dự trù cho chủng ngừa covid mũi bổ sung cho những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão, hay những người có bệnh mãn tính mà hệ thống miễn nhiễm yếu kém.