Những điều lệ làm việc mới cho những người làm việc bán thời gian ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Điều luật “phải trả lương bằng nhau cho những người làm cùng một công việc” ( equal pay for equal work) đã được cho thi hành ở tỉnh bang Ontario bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay 2018.
Theo luật mới, thì chủ nhân các công ty trong tỉnh bang Ontario sẽ buộc phải trả lương đồng đều như nhau cho những người làm việc toàn thời gian, bán thời gian, những người chỉ làm trong mùa hè.. nếu những người này cùng làm một công việc như nhau.
Luật phải trả lương đồng đều cho những người làm part time sẽ biến tỉnh bang Ontario là vùng đầu tiên ở Bắc Mỹ, có việc bắt phải trả lương đồng đều như thế!
Chính quyền tỉnh bang Ontario cho là việc buộc phải trả lương đồng đều, sẽ bảo vệ cho những người làm việc bán thời gian: số người làm việc bán thời gian hiện nay chiếm 20 phần trăm nhân lực ở tỉnh bang Ontario.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email