Những đồng tiền giấy 1 dollar và 2 dollars sẽ không còn được lưu hành

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2021, những đồng tiền giấy 1 dollar và 2 dollars sẽ không còn được lưu hành ở Canada.
Đây là những đồng tiền giấy được phát hành từ những năm 1935 và 1936, hiện nay đã được thay thế bằng những đồng tiền cắc: đồng Loonie và đồng Toonie.
Ngoài ra còn những đồng tiền giấy khác cũng không còn được lưu hành là loại tiền $25, $500 và $1,000.
Những ai có loại tiền này còn giữ, nhất là có nhiều người giữ tiền ở nhà hay ở trong các hộp an toàn nhà băng, loại tiền $1,000 thì nên đem đến các ngân hàng hỏi thủ tục xin đổi ra những loại tiền đang được lưu hành là những đồng tiền làm bằng plastics.