Những dược sĩ ở tỉnh bang Ontario phải học lớp về cần sa.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 4, những dược sĩ hành nghề ở tỉnh bang Ontario chỉ có thời gian chưa đến 1 năm, để hoàn tất một khóa học căn bản về cần sa, nếu họ muốn tiếp tục hành nghề.
Hiệp hội những dược sĩ ở tỉnh bang Ontario vừa công bố việc buộc những dược sĩ phải học qua một khóa căn bản về cần sa, nếu muốn hành nghề, và thời hạn chót mà những dược sĩ phải hoàn tất là ngày 27 tháng 3 năm 2020.
Những khóa học về cần sa này sẽ do chính hiệp hội những dược sĩ tỉnh bang Ontario tổ chức.
Như thế tỉnh bang Ontario là tỉnh bang đầu tiên ở Canada buộc những dược sĩ hành nghề phải có học qua về cần sa.