Những y tá Quebec không chủng ngừa covid, sẽ không được hành nghề

Montreal: Trong hôm thứ hai ngày 11 tháng 10, cơ quan đặc trách về y tá tỉnh bang Quebec loan báo là cơ quan này sẽ tạm ngưng bằng hành nghề y tá cho những y tá nào ở tỉnh bang Quebec, không chứng minh được là đã chủng ngừa covid hoàn toàn.
Trước đó ông Christian Dubé, bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec đã yêu cầu các cơ quan đặc trách về nhân viên y tế , tạm ngưng bằng hành nghề của những nhân viên nào làm việc ở tỉnh bang mà chưa chủng ngừa.
Tuy nhiên hiệp hội những y tá tỉnh bang Quebec sẽ kháng cáo quyết định này ra tòa trong những ngày sắp tới.
Hiện nay thì vẫn còn khoảng 4,338 y tá làm việc ở tỉnh bang Quebec mới chủng ngừa covid 1 mũi, 2,807 y tá chưa chủng ngừa và không biết rõ tình trạng chủng ngừa của 5,176 y tá khác.
Quyết định buộc phải chủng ngừa covid cũng được áp dụng cho các nhân viên trị liệu hô hấp: theo những tin tức loan báo thì 96 phần trăm của tổng số trên 4 ngàn nhân viên trị liệu hô hấp làm việc trong các bệnh viện tỉnh bang Quebec, đã được chủng ngừa.