Nông gia tiểu bang California chuyển hướng trồng cần sa thay vì trồng nho.

Mendocino, California: Hai ngành kỹ nghệ trồng trọt lớn nhất của tiểu bang California hiện nay là ngành kỹ nghệ trồng cần sa và kỹ nghệ trồng nho.
Theo những ước tính thì số thương vụ của ngành kỹ nghệ trồng nho ở tiểu bang California lên đến 35 tỷ Mỹ kim hàng năm, trong khi ngành kỹ nghệ trồng cần sa là ngành kỹ nghệ phôi thai với số thương vụ chỉ có 5 tỷ Mỹ kim.
Tuy nhiên chiều hướng hiện nay của các nông gia ở miền bắc tiểu bang California là bỏ việc trồng nho và thay vào bằng cách trồng cần sa thu lợi nhiều hơn.
Hiện nay tại quận Mendocino, có khoảng 10 ngàn nông gia trồng cần sa và chỉ còn có 548 nông gia trồng nho.
Tiểu bang California đã hợp thức hóa việc sử dụng cần sa trong năm ngoái 2018, và số nông gia trồng cần sa đã gia tăng: trồng cần sa trong vòng 8 tháng , các nông gia bán ra với giá $250 một cân Anh, trong khi nếu trồng nho thì phải trồng trong 1 năm rưỡi và chỉ thâu về $2 một cân nho.
Theo ông John Bergman, một chuyên gia địa ốc ở tiểu bang California thì một mẫu tây đất trồng nho ở quận Sonoma chỉ thâu hoạch được 460 ngàn Mỹ kim một năm, trong khi nếu trồng cần sa thì một mẫu tây đất ( hectare) thu về 2.75 triệu Mỹ kim một năm.
Người ta lo ngại là với cái đà trồng cần sa ào ạt như thế, trong tương lai số lượng cần sa sẽ dư thừa và giá cần sa có thể sút giảm trong tương lai?