OHIP sẽ không bảo hiểm cho những cư dân tỉnh bang du lịch ở ngoài Canada.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Ontario dự định sẽ không bảo hiểm y tế cho những cư dân trong tỉnh bang, đi du lịch ra ngoài Canada.
Hệ thống bảo hiểm y tế tỉnh bang Ontario, OHIP, hiện nay vẫn trả tiền bảo hiểm y tế cho những cư dân trong tỉnh bang, đi du lịc ngoại quốc, với số tiền bảo hiểm một ngày tối đa lên đến 400 dollars. Tùy nơi đi du lịch , thí dụ như ở Mỹ thì chi phí nằm bệnh viện 1 ngày rất cao, và những cư dân ở tỉnh bang Ontario qua Hoa Kỳ chơi, mà lỡ bị bệnh mà phải vào bệnh viện, thì những người này có hai cách trả chi phí y tế , ngoài con số 400 dollars mà tỉnh bang Ontario đã trả: hoặc bỏ tiền túi hay mua bảo hiểm y tế khi đi du lịch.
Các công ty bảo hiểm khi bán bảo hiểm cho du khách ở tỉnh bang Ontario, cũng dựa vào con số 400 dollars tiền bệnh viện phí mà chính quyền tỉnh bang sẽ trả.
Bây giờ nếu chính quyền tỉnh bang Ontario không trả, thì chi phí mua bảo hiểm y tế khi đi du lịch của những cư dân trong tỉnh bang sẽ gia tăng!