Thông tin chi tiết

Ajax

Khu thị tứ vùng Ajax, trong busy plaza có 8 ghế, 6 bàn và 2 phòng wax 15 Westney Rd. North Unit 16 Ajax, ON L1T-1P4 Xin gọi: (905) 428-6088 (416) 624-2599

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email