Thông tin chi tiết

Hãng Trùn – Toronto

Cần general labour: sorting, packing cho hãng trùn và phân phối đất trồng. Xin đến hãng 60 Bertal Road, Toronto hoặc gọi Thi: (416) 534-3531

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email