Thông tin chi tiết

Phở You – 235 Bayly St W. Unit 7 – Ajax

Cần nam phụ bếp hoặc biết nấu và nữ chạy bàn, paid cash hoặc cheque. Xin gọi (416) 625-7783

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email