Số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver sút giảm 34 phần trăm

Vancouver: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver phổ biến trong ngày thứ ba 3 tháng 5, thì số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ này đã sút giảm.
Trong tháng 4 năm nay 2022, số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver là 3,232 căn, so với số lượng nhà bán được trong tháng 4 năm ngoái 2021 là 4,908 căn: sút giảm 34 phần trăm.
Số lượng nhà bán được trong tháng 4 ở vùng đại thủ phủ Vancouver cũng giảm 26 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 3 trước đó.
Những dấu hiệu cho thấy là một khi mức lãi suất nợ nhà gia tăng, nền kỹ nghệ địa ốc ở Vancouver cũng như của cả Canada đang chậm bước tiến.
Cũng theo hiệp hội những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì giá trung bình 1 căn nhà, bao gồm tất cả mọi loại nhà, trong vùng đại thủ phủ Vancouver trong tháng 4 là $1,374,500: giá nhà gia tăng 18.9 phần trăm trong vòng 1 năm.