Số người tỵ nạn Burundi nhận thành phố Ottawa là quê hương, ngày một gia tăng.

diane-tuyishime

Ottawa: Mùa xuân năm 2016, bà Diane Tuysishime cùng chồng đến định cư ở thành phố Ottawa.
Họ là một trong số hàng trăm người tỵ nạn Burundi đã nhận Ottawa là nơi định cư, hơn là chọn thành phố Montreal.
Xứ Burundi ở Phi Châu là một nơi mà tiếng Pháp là tiếng nói chính thức.
Trước đây phần lớn những người tỵ nạn Burundi đã chọn thành phố Montreal là nơi định cư, vì họ cảm thấy thoải mái hơn khi có thể dùng tiếng Pháp trong những giao dịch.
Gần đây những người tỵ nạn Burundi đã chọn Ottawa, một thành phố mà tiếng Pháp và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức.
Theo hội đồng tỵ nạn và di dân (IRB) thì trong vòng từ năm 2013 cho đếnb 2017, có 400 người tỵ nạn Burundi đã đến định cư ở thành phố Ottawa, mà riêng trong năm ngoái 2017 đã có 180 người tỵ nạn Burundi đến định cư ở Ottawa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email