Thành phố Montreal là một trong những thành phố tốt nhất trên thế giới cho sinh viên đại học.

Toronto: Theo bản nghiên cứu của mạng AppJobs phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 20 tháng 4, thì thành phố Montreal là một trong những thành phố hàng đầu, cho những sinh viên đại học: thành phố Toronto đứng hàng thứ 13 trong danh sách những thành phố có các trường đại học tốt nhất.
Ba thành phố có các trường đại học tốt nhất cho sinh viên theo thứ tự là thành phố Prague( Cộng Hòa Tiệp), Mạc Tư Khoa và Berlin.
Bản nghiên cứu dựa trên nhiều yếu tố như giá mướn nhà, chi phí sinh sống, giá cả của các loại hàng hóa kể cả rượu bia, chi phí giải trí như tiền xem các đại nhạc hội..
Có hai thành phố của Canada đứng trong danh sách những thành phố tốt nhất trên thế giới cho sinh viên là thành phố Toronto đứng hàng thứ 13 và thành phố Vancouver đứng hàng thứ 20.