Thông tin cần biết về Chương trình thống kê Census 2021

Ngày 3/5/2021, ông Anil Arora, Tổng Giám Đốc Cơ Quan Thống Kê Canada (Statistics Canada), có gửi một lá thư tới tất cả các địa chỉ có người cư ngụ tại Canada về Chương Trình Thống Kê Census 2021.

Đây là một chương trình thống kê dân chúng Canada trên toàn quốc nhằm mục đích hoạch định các dịch vụ như y tế, giáo dục, chuyên chở…  Các dữ kiện thâu thập được cũng sẽ được dùng để quyết định về số tiền chính phủ liên bang chuyển cho các tỉnh bang cũng như số các dân biểu của mỗi tỉnh bang.

Theo Luật Statistics Canada (Statistics Canada Act), tất cả những người cư ngụ tại Canada đều phải điền và gửi bản câu hỏi (questionnaire) về Statistics Canada.  Tuy hạn chót là ngày 11/5/2021, Statistics Canada cho Trung Tâm Người Việt Canada biết họ vẫn chấp nhận những bản câu hỏi gửi sau ngày nói trên. Nhân viên của Statistics Canada sẽ liên lạc với những người chưa nộp bản câu hỏi để nhắc nhở.

Có 2 loại câu hỏi: cứ trong 5 người thì có một người (20%) nhận được bản câu hỏi dài (long questionnaire, 2AL) còn lại (80%) nhận được bản câu hỏi ngắn (short questionnaire, 2A).  Các câu trả lời sẽ được giữ kín (confidential).

Mỗi người được gửi một số mật mã gồm 16 con số (xxxx  xxxx  xxxx  xxxx) để dùng khi điền bản câu hỏi trực tuyến (completing online) qua trang nhà www.census.gc.ca).  Những người cần bản câu hỏi in trên giấy có thể liên lạc với Statistics Canada qua số điện thoại 1-877-885-2021. 

Mọi chi tiết về các câu hỏi xin liên lạc qua trang nhà www.census.gc.ca hoặc số điện thoại 1-855-340-2021. Có thể yêu cầu được nói chuyện với một nhân viên nói tiếng Việt khi liên lạc với số điện thoại này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email