Tiền chi phí mượn nợ sổi sẽ giảm ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho giảm mức tiền lời mà những người mượn nợ sổi hay “payday loans” phải trả khi đến mượn tiền nóng ở các công ty cho mượn tiền nợ ngắn hạn.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm nay 2018, tiền chi phí mà người mượn phải trả cho các công ty cho mượn tiền là $15 cho mỗi $1,000 và thông thường là họ phải trả lại tiền nợ trong vòng 2 tuần lễ, nhưng thời gian phải trả cũng là những thương thảo giữa người mượn và chủ nợ.
Mức chi phí phải trả khi mượn tiền nợ ngắn hạn đã giảm từ mức $21 cho mỗi $1,000 từ năm 2016 xuống còn $17 cho năm 2017 và $15 cho năm 2018.
Nếu mượn $300 thì người mượn phải trả $345 khi đáo hạn.
Cũng theo chính quyền tỉnh bang Ontario thì các công ty payday loans không thể cho người mượn trên 50 phần trăm số lợi tức sau khi đã trừ thuế của người mượn.
Các công ty cho mượn tiền sẽ chỉ được tính chi phí $2 cộng thêm 1 phần trăm số tiền ghi trong chi phiếu lãnh lương của người muốn đổi chi phiếu lãnh lương sang tiền mặt.
Thí dụ một người có một chi phiếu từ công ty ông làm việc là $1,000 muốn đem đến đổi ra tiền mặt ở một công ty payday loans, thì công ty này chỉ có quyền tính lệ phí tối đa là $12.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email