Tiền trợ cấp đại dịch CRB, CRSB, CRCB và EI sẽ được tiếp tục thêm 12 tuần lễ nữa!

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 2, thủ tướng Justin Trudeau đã cho kéo dài thêm các chương trình trợ cấp tài chánh vì đại dịch covid.
Thủ tướng Trudeau nói là tất cả các chương trình trợ cấp đại dịch gồm chương trình tài trợ phục hồi CRB ( Canada Recovery Benefit), chương trình tài trợ bệnh CRSB, chương trình tài trợ cho những người làm việc chăm sóc CRCB, và tiền thất nghiệp EI, sẽ được gia hạn thêm.

Chương trình tài trợ CRB, thay thế cho chương trình CERB, dành cho những người không đủ điều kiện nhận tiền thất nghiệp EI. Trước đây, qua chương trình CRB, người ta sẽ nhận $500 một tuần, hay $2,000 một tháng trong vòng 26 tuần, thì nay chính quyền liên bang cho gia hạn thời gian thêm 12 tuần nữa.
Nếu người ta bắt đầu nhận tiền CRB vào tháng 10 năm ngoái 2020, thì thay vì phải chấm dứt vào tháng 3 năm nay, thì người này có thể nhận tiền cho đến tháng 6. Tùy theo thời điểm mà một người bắt đầu nhận tiền CRB: nếu xin trễ và bắt đầu nhận trong tháng giêng, thì người này sẽ được lãnh tiền tài trợ CRB cho đến tháng 9.
Những người phải săn sóc con cái dưới 12 tuổi hay bố mẹ già, được nhận tiển tài trợ chăm sóc CRCB, và thời gian nhận số tiền này cũng gia tăng thêm 12 tuần nữa. Số tiền tài trợ chăm sóc CRCB cũng là $500 một tuần.
Những người nhận tiền thất nghiệp EI thay vì theo bình thường chỉ có 26 tuần lễ là chấm dứt, thì họ sẽ tiếp tục nhận thêm 24 tuần nữa, tức là gần 1 năm nhận tiền thất nghiệp.
Tiền trợ cấp cho những người bị bệnh hay phải cách ly 2 tuần gọi là CRSB, trước đây chỉ được nhận $500 1 tuần và tối đa là 2 tuần, thì nay sẽ nhận được tiền trợ cấp bệnh CRSB tối đa là 4 tuần.
Với những gia hạn của những chương trình tài trợ, phần lớn những người Canadians gặp khó khăn vì đại dịch, sẽ được giúp đỡ tài chánh cho đến cuối mùa hè năm nay.
Đây cũng là thời điểm mà chính quyền liên bang dự trù hoàn tất việc chủng ngừa covid và có thể mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế?
Số người nhiễm covid trong một ngày sút giảm từ mức trên 8,300 người một ngày vào ngày 8 tháng giêng xuống còn ở mức 2,500 người trong ngày 22 tháng 2.
Chính quyền liên bang cũng nỗ lực cho chủng ngừa và có những hy vọng là trận đại dịch sẽ không còn hoành hoành nữa vào những tháng sắp tới?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email