Tuần này đi đâu chào cờ?

  • Tại Toronto City Hall (100 Queen St. West, Tornto, ON, M5H 2N2) lúc 11 giờ 00 sáng thứ Bảy 27/4, do các Hội đoàn trong Cộng đồng Người Việt Tị nạn tại GTA và vùng Phụ cận tổ chức.
  • Tại Toà Thị Chính Mississauga (300 City Center Dr., Mississauga, ON, L5B 3C1) lúc 11 giờ 00 sáng thứ Bảy 27/4.
  • Tại Nghị viện Tỉnh bang Ontario (1 Queen Park, Toronto, ON, M7A 1A8) lúc 2 giờ 00 chiều Chúa nhật 28/4.
  • Tại Toronto City Hall (100 Queen St. West, Tornto, ON, M5H 2N2) lúc 12 giờ 00 trưa thứ Ba 30/4, do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario tổ chức.
  • Tại Tiền đình Quốc Hội Canada (Ottawa) lúc 12 giờ 30 trưa thứ Ba 30/4, sau đó sẽ đến tòa đại sứ Việt cộng để biểu tình.