Xếp hàng mua cần sa

Toronto, Ontario: ngày 1 tháng 4 năm 2019 là ngày đầu tiên mà người ta có thể mua cần sa hợp pháp tại 25 cửa tiệm trên toàn tỉnh bang Ontario.
hàng trăm người nối đuôi chờ mua cần sa ở các cửa tiệm này.